Verwarming van de toekomst: hoe we verwarmen in 2050

Verwarming

Fossiele brandstoffen zoals olie en gas mogen in de toekomst geen rol meer spelen bij de bescherming van het milieu. Ongeveer een kwart van alle verwarmingssystemen is nog steeds gebaseerd op olie. Een herbezinning is dus dringend nodig. Of het nu gaat om groene stroom, zonne-energie of aardgas – er is een grote keuze aan veelbelovende en klimaatvriendelijke verwarmingssystemen.

Thermische isolatie speelt ook een beslissende rol in de energietransitie. In onze gids voor de verwarming van de toekomst leert u alles over de urgentie van moderne verwarmingsoplossingen op basis van hernieuwbare energiebronnen en over veelbelovende verwarmingssystemen van de toekomst. Het einde van fossiele brandstoffen: elke vierde verwarmingsinstallatie in Europa wordt nog steeds met olie verwarmd.

Fossiele brandstoffen zijn op den duur achterhaald. Het tijdperk van hernieuwbare energiebronnen moet zo snel mogelijk worden bereikt. Dit is vereist door de energietransitie die is afgekondigd door de federale overheid. Fossiele brandstoffen zoals olie en gas zijn eindig en belasten het milieu. De verwarming van de toekomst moet daarom worden heroverwogen. Een modernisering van de bestaande verwarmingssystemen is dringend nodig. Volgens de Bondsvereniging van de verwarmingsindustrie (BDH) is ongeveer tweederde van alle centrale verwarmingsinstallaties nog steeds technisch inefficiënt en verouderd. 13 procent van het energieverbruik zou kunnen worden bespaard door de bijna 14 miljoen verouderde systemen te moderniseren. Met de hulp van de Energiebesparingsverordening (EnEV) wil de federale overheid de implementatie van klimaatbescherming in de bouwsector bevorderen. De energiebehoefte moet door regelmatige aanscherping steeds verder worden verlaagd: Verwarmingsinstallaties op stookolie en gas die ouder zijn dan 30 jaar mogen niet meer worden gebruikt, maar er zijn veel uitzonderingen op deze regeling.

In Nederland worden bijna geen olieverwarmingssystemen meer geïnstalleerd, maar ongeveer een kwart van alle verwarmingssystemen verwarmen nog met olie. Deze circa 5,6 miljoen oliekachels zijn dringend aan vervanging toe voor een succesvolle energietransitie. Al in 2017 kwam de denktank Agora Energiewende in de studie “Wärmewende 2013” tot de conclusie dat de gewenste CO2-besparing in de bouwsector alleen kan worden bereikt als olieverwarmingssystemen in 2030 grotendeels worden vervangen door warmtepompen. Volgens berekeningen van de Agora moeten er in 2030 zes miljoen warmtepompen zijn geïnstalleerd om de klimaatdoelstelling van Parijs van 95 procent reductie van de CO2-uitstoot in 2050 te halen. Zoals de zaken er nu voor staan, betekent dit dat in 2030 jaarlijks meer dan 400.000 warmtepompen moeten worden geïnstalleerd.

De nieuwe verwarming van de toekomst

In plaats van fossiele brandstoffen moet de verwarming van de toekomst gebaseerd zijn op hernieuwbare technologieën. Verschillende verwarmingssystemen zorgen in de toekomst voor warme temperaturen. Of het nu gaat om elektrische verwarmingen, warmtepompen of thermische zonne-energiesystemen – er zijn veel verwarmingssystemen die in de toekomst beschikbaar zullen zijn voor verwarming. Bijzonder lucratief is de combinatie van verschillende verwarmingssystemen van de toekomst. Met hybride verwarming worden de voordelen van verschillende verwarmingssystemen van de toekomst op een milieuvriendelijke en kostenbesparende manier gecombineerd. De focus ligt hier op een centrale warmteopslagtank, die overtollige energie uit de verschillende verwarmingssystemen voedt. Hieronder presenteren we verschillende kachels van de toekomst in meer detail.

Elektrische verwarming en warmtepomp: verwarming met groene stroom

Of het nu gaat om warmtepompen of elektrische opslagverwarming zoals elektrische badkamerverwarming of elektrische haarden – verwarmingssystemen met elektriciteit zijn slechts verwarmingssystemen van de toekomst met hernieuwbare energiebronnen. Elektrische kachels krijgen warmte door zogenaamde verwarmingsweerstanden, die opwarmen wanneer elektriciteit wordt geleverd. Een meer gedetailleerde uitleg vindt u in onze functiegids elektrische verwarming. Elektrische warmtepompen daarentegen gebruiken de natuurlijke warmte van aarde en lucht volgens het zogenaamde Joule-Thomson-effect. Deze warmte verdampt tot gas en wordt door de warmtepomp aan het verwarmingssysteem doorgegeven.

Hoe meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet wordt ingevoerd, hoe beter het ecologische evenwicht van de verwarming van de toekomst, zoals elektrische kachels en warmtepompen, zal zijn. Met uw eigen fotovoltaïsche installatie op het dak kunt u extra kosten besparen.

Elektrisch verwarmen is dan ook een optie voor gasloos wonen, en zal ongetwijfeld in de toekomst veel meer worden ingezet.

Zonthermisch systeem: verwarmen met zonne-energie

Zonnethermische systemen als verwarmingssystemen van de toekomst wekken warmte uit zonne-energie op en geven deze door aan het gebouw. De opwekking van warmte uitsluitend door zonne-energie is op onze breedtegraden in de winter echter vaak niet voldoende en moet daarom worden aangevuld met andere verwarmingssystemen van de toekomst. Het Shell BDH-huisverwarmingsonderzoek voorspelt dat thermische zonnesystemen een groot potentieel hebben.

Energieopwekkende verwarmingssystemen van de toekomst Een andere milieuvriendelijke verwarming van de toekomst is de elektriciteitopwekkende verwarming. Volgens het principe van warmtekrachtkoppeling wordt een generator voor de opwekking van elektriciteit aangedreven door een motor aangedreven door aardgas. De resulterende warmte wordt via een warmtewisselaar ontkoppeld en gebruikt voor verwarming. Dit zorgt voor een jaarlijkse besparing op de energiekosten van ongeveer 35 procent.

Brandstofcelverwarmers werken ook met aardgas. Omdat ze elektrochemisch zijn, werken ze ook volledig zonder verbranding. Net als de elektriciteitsopwekkende verwarming produceert ook de brandstofcel elektriciteit en warmte. Warmte en elektriciteit worden opgewekt via een chemische reactie tussen zuurstof en de waterstof in het aardgas. Volgens de Nedersaksen Climate Protection and Energy Agency bespaart deze zogenaamde koude verbranding gemiddeld ongeveer een derde van de CO2-uitstoot in vergelijking met conventionele verwarmingstechnologieën. Als het aardgas dat voor de brandstofcel wordt gebruikt ook regeneratief is, is er sprake van een milieuvriendelijk verwarmingssysteem van de toekomst: met power-to-gas-technologie kan bijvoorbeeld overtollige groene stroom uit wind of zon al als synthetisch worden gebruikt natuurlijk gas. Energetische renovatie van gebouwen: toekomstige verwarmingssystemen kunnen alleen effectief zijn met renovaties Hoe modern en energiezuinig de verwarmingsinstallaties van de toekomst ook zijn, zonder een goed geïsoleerd huis gaat er toch veel warmte verloren. Dit energieverlies moet worden gecompenseerd door verwarming. Dit heeft een negatieve impact op het milieu en de stookkosten. Het door de federale overheid ontworpen energieconcept heeft zich tot doel gesteld om in 2050 80 procent van de primaire energie te besparen. De implementatie van dit concept bevindt zich momenteel echter nog in de planningsfase. De Shell BDH-studie huisverwarming berekende dat als slechts één procent van de gebouwenvoorraad jaarlijks wordt gerenoveerd en 3 procent van de verwarmingssystemen wordt gemoderniseerd, de CO2-uitstoot in 2030 met 22 procent zal dalen. Hoewel dit een eerste stap is naar een beter milieurecord, is het niet voldoende om de doelstelling van de regering van CO2-neutraliteit te halen. Uit het onderzoek bleek dat de geplande energietransitie pas tot stand komt als oude verwarmingssystemen worden vervangen door verwarmingssystemen van de toekomst. De beoogde CO2-reductie kan alleen worden bereikt als de verwarmingsbehoefte drastisch wordt verminderd door middel van thermische isolatie en efficiëntietechnologieën.

Verwarming van de toekomst: hoe we verwarmen in 2050
Schuiven naar boven